Powerbait, Gulp

 madding, bait, powerbait, agn m.v.

4 vare(r)
4 vare(r)